Prywatne Centrum Ortopedyczno - Rehabilitacyjne

ORTOLINE

ORTOLINE ORTOLINE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ORTOLINE sp. z o.o.
ul. Winna 24
65-366 Zielona Góra
NIP 9291858352
KRS 0000498904

§ 1

1. Ortoline sp. z o.o. w Zielonej Górze, jako podmiot tworzący, prowadzi działalność leczniczą (świadczy usługi medyczne) pod firmą PRYWATNE CENTRUM ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNE ORTOLINE.

2. Miejscem udzielania świadczeń jest siedziba Ortoline sp. z o.o. mieszcząca się w Zielonej Górze w budynku przy ul. Winnej 24.

3. Przyjmowanie pacjentów następuje w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku (wyjątkowo w inne dni), po wcześniejszym umówieniu wizyty, w godzinach od 10:00 do 20:00.

Tel. dla rejestracji ogólnej 501 359 602, tel. dla rejestracji rehabilitacji 501 359 602

4. Dane kontaktowe: Ortoline sp. z o.o. w Zielonej Górze, ul. Winna 24, 65-366 Zielona Góra, e-mail: biuro@klinikaortoline.pl

 

§ 2

1. Ortoline sp. z o.o. świadczy usługi medyczne przez co należy rozumieć należy działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności związane z badaniem i poradą lekarską, poradą specjalistyczną, leczeniem, badaniem diagnostycznym, orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz czynności z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

2. Świadczenia udzielane przez Ortoline sp. z o.o. są płatne, chyba że zarząd podejmie decyzję o bezpłatnym świadczeniu lub udzieli upustów.

3. Każdorazowo zakres świadczeń wynika ze stanu zdrowia pacjenta i ustaleń pomiędzy Ortoline sp. z o.o. a pacjentem.

4. Cenniki, informacje o usługach, ogłoszenia, nie stanowią oferty, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, która dochodzi do skutku tylko za zgodą obu stron w drodze ustaleń zgodnie z ust. 3 powyżej.

5. Ortoline sp. z o.o. może odmówić wykonania świadczeń chyba, że osoba potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia zgodnie art. 15 ustawy o działalności leczniczej. Odmowa wykonania świadczeń może nastąpić między innymi na skutek braku

uzgodnień pomiędzy pacjentem a Ortoline sp. z o.o. co do zakresu świadczeń, wynagrodzenia, terminów realizacji, jak również ze względu na stan zdrowia pacjenta.

6. Z racji charakteru udzielanych świadczeń Ortoline sp. z o.o. nie gwarantuje i nie zapewnia skuteczności podjętych czynności i wykonanych usług, pomimo podjętych starań oraz zastosowania dostępnych metody i środków medycznych. Skutki wykonanych usług są uzależnione między innymi od indywidualnej reakcji organizmu pacjenta oraz jego stanu zdrowia.

7. Głównym zakresem działalności jednostki jest świadczenie usług medycznych w zakresie ortopedii i rehabilitacji.

8. Ortoline sp. z o.o. udziela świadczeń medycznych poprzez zakład leczniczy działający pod nazwą: PRYWATNE CENTRUM ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNE ORTOLINE w ramach następujących komórek organizacyjnych – poradni:

1) rehabilitacji narządów ruchu,

2) leczenia bólu,

3) zaopatrzenia ortopedycznego,

4) chirurgii urazowo-ortopedycznej,

5) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

6) pracownia USG,

7) gabinetu diagnostyczno-zabiegowego.

9. Szczegółową strukturę organizacyjną zawiera załącznik do niniejszego regulaminu.

10. W ramach wyżej wskazanych poradni jednostka świadczy usługi za pośrednictwem personelu medycznego posiadającego odpowiednie (wymagane prawem) kompetencje oraz umiejętności, w szczególności osoby wykonujące zawód medyczny.

11. Stan osobowy wyżej wskazanych poradni wynika z potrzeb i możliwości Ortoline sp. z o.o., a także zakresu świadczonych w danej chwili usług.

12. Ortoline sp. z o.o. na podstawie właściwej umowy może powierzyć lub udostępnić swoje pomieszczenia do prowadzenia działalności przez inne podmioty prowadzące działalność leczniczą, w szczególności lekarzom, pielęgniarkom, fizjoterapeutom.

13. Wsparcie administracyjno-organizacyjno-biurowe jednostki zapewnia: sekretariat.

14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa personelu oraz pacjentów, a także mienia, na siedzibie Ortoline Sp. z o.o., zainstalowane jest monitorowanie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i zapisywane na dyskach.

15. Udostępnienie nagrań z monitoringu następuje na wniosek podmiotów zainteresowanych po przedstawieniu uzasadnienia i podstawy prawnej. Kierownik jednostki może odmówić udostępnienia nagrań jeżeli narusza to obowiązujące przepisy prawa lub interesy/prawa osób.

16. Informacja o monitoringu pomieszczeń jest wywieszona w widocznym miejscu na siedzibie jednostki.

§ 3

1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich pracowników jednostki, a także osoby wykonujące świadczenia zdrowotne bez względu na formę prawną współpracy, a także pacjentów i osoby trzecie przebywające na terenie jednostki.

2. Pracownicy, jak i współpracownicy, w szczególności osoby bezpośrednio świadczące usługi wobec pacjentów są zobowiązane do:

a) poszanowania godności i prywatności pacjentów;

b) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych, w szczególności objętych tajemnicą wynikającą z przepisów prawa (tajemnica lekarska, pielęgniarska, medyczna, ochrona danych osobowych);

c) postępowania w sposób kulturalny i taktowny;

d) przestrzegania przepisów BHP, p.poż., ochrony środowiska;

e) zgłaszania wszelkich uwag i zastrzeżeń pacjentów oraz innych podmiotów do zarządu

f) realizacji usług medycznych w sposób zgodny z przepisami prawa, najlepszą wiedzą i doświadczeniem;

g) prowadzenia odpowiedniej dokumentacji (jeżeli są do tego zobowiązani);

h) udzielania informacji oraz pouczeń zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 4

1. Osoby bezpośrednio świadczące usługę w ramach danej poradni są odpowiedzialne za przyjęcie pacjenta, w tym jego zdiagnozowanie, udzielenie innych świadczeń medycznych, wchodzących w zakresie działalności jednostki.

2. Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie), jak i telefonicznie, e-mailowo z wyznaczeniem godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.

3. Pacjent jest zobowiązany przekazać dane niezbędne do realizacji usługi, w tym dane wrażliwe konieczne do zdiagnozowania oraz podjęcia leczenia, dane do rozliczenia się. Przekazanie danych następuje dobrowolnie, niemniej jeżeli pacjent odmówi udzielenia niezbędnych danych jednostka może odmówić wykonania usługi.

4. Usługi są realizowane w oparciu o dane i informacje przekazane przez pacjenta, w tym w ramach przeprowadzonego przez lekarza, pielęgniarkę, rehabilitanta wywiadu.

5. Osoba prowadząca pacjenta w zależności od świadczonej usługi i posiadanych uprawnień (m.in. lekarz, pielęgniarka, rehabilitant) decyduje o sposobach leczenia, rehabilitacji, ich kontynuacji, wydając skierowania do poradni specjalistycznych, do szpitali, na odpowiednie badania diagnostyczne, wydając zalecenia lub przepisując odpowiednie leki lub inne środki medyczne.

6. Rozliczenie za wykonane usługi następuje zgodnie z ustaleniami z pacjentem przed lub po wykonaniu usługi, w gotówce lub przelewem.

7. Wszelkie skargi oraz reklamację mogą być składane osobiście w siedzibie jednostki, e-mailowo, pisemnie.

§ 5

1. Dokumentacja medyczna jest sporządzana, prowadzona i udostępniana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

2. Dokumentacja medyczna, rozumiana jako kserokopia historii choroby, faktura, zaświadczenie, itp., wydawana jest do dwóch tygodni od stwierdzenia przez personel medyczny zakończenia leczenia.

3. Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii jednostka pobiera opłatę na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w sposób następujący:

1) za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

2) za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;

3) za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku – 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;

4) Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą: 

» jedna strona wyciągu lub odpisu – 7,56 zł,
» jedna strona kopii – 0,76 zł,
» wyciąg, odpis lub kopia na nośniku elektronicznym – 7,56 zł.

§ 6

1. Pacjent ma prawo do usług, informacji wynikających z rodzaju świadczonej usługi i zawartej z nim umowy, a także uprawnień przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności do:

1) świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, opartej na dostępnych metodach i środkach zapobiegania wykonywanych z należytą starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

2) natychmiastowej pomocy medycznej ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia,

3) dostępu do informacji o prawach pacjenta,

4) intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,

5) uzyskania przystępnej informacji od lekarza o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu. (lekarz może być zwolniony z tego obowiązku wyłącznie na żądanie pacjenta, może udzielać powyższych informacji innym osobom tylko za zgodą pacjenta),

6) wyrażania zgody lub odmowy na przeprowadzenie badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych, po uzyskania od lekarza odpowiedniej informacji,

7) dostępu do dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej.

2. W zakresie szczegółowych regulacji dotyczących praw i obowiązków pacjenta zastosowanie mają w szczególności:

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

§ 7

1. Jednostka współdziała z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania, w szczególności poprzez kierowanie do innych placówek w celu konsultacji specjalistycznych, zlecanie badań laboratoryjnych, kierowanie na zabiegi specjalistyczne, o ile nie ma możliwości ich wykonania lub taka jest decyzja pacjenta, bądź zalecenie prowadzącego pacjenta.

2. Jeżeli jest to wymagane stanem zdrowia pacjenta poszczególne poradnie jednostki współpracują ze sobą lub ich pracownicy/współpracownicy podejmują wzajemne konsultacje i uzgodnienia co do kierunków diagnozy, leczenia, rehabilitacji.

§ 8

1. Regulamin jest udostępniony na żądanie zainteresowanego, jak również jest ogólnie odstępny w sekretariacie jednostki przy ul. Winnej 24 w Zielonej Górze.

2. Zmiana regulaminu następuje w drodze decyzji zarządu spółki.

3. W zakresie nieuregulowanym mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik do regulaminu organizacyjnego:


STRUKTURA ORGANIZACYJNA